lorenskog

Om Den kulturelle skolesekken Lørenskog

Skolesekken i Lørenskog er en kulturpedagogisk kjempesatsing, og hovedleverandør av kulturkrefter til skolene.

Sammen med abonnement på Rikskonsertene  og musikk- og kulturskolens "Positivt Skolemiljø", kan DKS være med på å gi barn og unge en "estetisk-kulturell grunnkompetanse, " slik det heter i Kunnskapsløftet.

Den kulturelle skolesekken ble etablert som et nasjonalt tiltak i 2001. De overordnede målsettingene med Den kulturelle skolesekken er:

 • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
 • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

 

Følgende er definert som suksessmål for Den kulturelle skolesekken:

 • Varig tiltak
 • For hele grunnskolen
 • Basis i læreplanverket
 • Høy kvalitet
 • Kulturelt mangfold
 • Regularitet
 • Bredde
 • Samarbeid skole – kultur
 • Lokal forankring
 • Alle skal eie

 

Organisering

Den kulturelle skolesekken i Lørenskog er et samarbeid mellom Oppvekst og utdanning og Kultur.

Daglig drift

En koordinator fra oppvekst- og utdanningssektoren og rådgiver fra kultursektoren har det daglige ansvaret for oppfølgingen av planene for Den kulturelle skolesekken i Lørenskog kommune. Koordinator og rådgiver skal følge opp og utvikle Den kulturelle skolesekken, planlegge og iverksette opplæring, ha kontakt med skolene og deltakende tjenester.

Styringsgruppe

Koordinatorene rapporterer til styringsgruppa, bestående av kommunalsjef Oppvekst og utdanning og kommunalsjef Kultur, som er øverste instans i arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Lørenskog.

Kulturkontakter

Det er opparbeidet et nettverk av kulturkontakter på alle skolene i Lørenskog. Koordinator og rådgiver inviterer kulturkontaktene til nettverksmøter minst to ganger i året.

Ordningen med kulturkontakter skal:

 • være kommunens bindeledd til skolene
 • sikre dialog for kontinuerlig evaluering og utvikling av tilbudene
 • sikre at arrangementene tilrettelegges
 • sikre erfaringsutveksling mellom skolene

Referansegruppe, tilbakemeldinger, rapportering

Det er elevverter ved alle skolene. Elevvertene fungerer også som en referansegruppe som gir koordinatorene nyttige tilbakemeldinger. DKS-koordinatorene orienterer også kultur- og idrettsutvalget og oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, samt skolelederne i Lørenskog.

 

 

La Piñata

La Piñata

F.Evensen