Tilbake
Charlie Chaplin
Charlie Chaplin
Skriv ut

CHARLIE CHAPLIN OG DET 20. ÅRHUNDRET

I eit land der alle drøymer om å bli rike er Chaplin sin lausgjengar ein vaskeekte antihelt. Han er alltid midt i ei eller anna krise. Alltid på desperat jakt etter neste måltid eller ein kjærast – i ei ugjestmild verd. Han er ein antihelt som går mot straumen.

I løpet av formidlinga vil manusforfattar Nick Hegreberg presentera Chaplin sin posisjon som ein av dei viktigaste filmskaparane gjennom tidene. Chaplin sitt liv speglar på mange måtar samfunnsutviklinga i første halvdel av det tjuande århundre, eit tidsrom som resulterte i to verdskrigar, børskrakk og depresjon, utviklinga av nazisme, kommunisme og kapitalisme og den kalde krigen.

I formidlinga får elevane møta Chaplin som humanist, provokatør og samfunnsdebattant. Sluttmonologen i «Diktatoren» er stadig aktuell, og går sin sigersgang i sosiale medier i vår tid. Kva kan den fortelja oss om vår samtid?

Lærerveiledning

Charlie Chaplin er en av de viktigste filmskaperne gjennom tidene, og flere av filmene hans er gjengangere når filmhistoriens beste filmer kåres. I årene 1920 til andre verdenskrig er Charlie Chaplin verdens største kjendis, og figuren hans ”The Tramp” er verdens mest gjenkjennbare karakter. Så stor er Chaplin, at omfanget av hans popularitet er vanskelig å begripe i dag. Men Chaplin var så mye mer enn en mann som fikk våre beste- og oldeforeldre til å le seg skvett i kinosalene. Han brukte også sin posisjon til å tale svake gruppers sak, til å kommentere samfunnsutviklingen, til å advare mot farlige strømninger han så rundt seg og til å forfekte verdier som solidaritet og nestekjærlighet, demokrati og ytringsfrihet, verdier som alle stod under press i Chaplins levetid.


I den 60 minutter lange forestillingen drar manusforfatter Nick Hegreberg publikum gjennom høydepunktene i Chaplins liv. Fra oppveksten i lutfattige London, via kunstnerisk suksess, rikdom og skandaler i Hollywood, til utvisningen fra USA og de
siste årene med familieliv i Sveits. Med et levende språk og smittende entusiasme knytter Hegreberg Chaplins kunstnerskap til historiske hendelser som europeisk utvandring til Amerika, 30-tallets depresjon, den industrielle revolusjon, fremveksten av ideologier som kapitalisme, nazisme og kommunisme, to verdenskriger samt den kalde krigen. En stor del av forestillingen vies ikoniske klipp fra Chaplin-mesterverk som The Kid, City Lights, Modern Times og Diktatoren.


For elevene skal forestillingen være en spennende øyeåpner inn i en ukjent fortid, den skal være underholdende i seg selv, og oppleves som en feiring av både Charlie Chaplin, hans filmer, filmhistoriens barndom, kunstens muligheter og livet selv.


Ved siden av komikeren Chaplin, får elevene også bli kjent med Chaplin som humanist, provokatør og samfunnsdebattant. Hegreberg formidler sine tanker om hva som var så unikt med Chaplin som historieforteller og filmskaper, hvordan Chaplins filmer ble så populære i alle lag av befolkingen i alle verdens land, og hvorfor Chaplin fortsatt er relevant for oss i dag. Forestillingen avsluttes med Chaplin sin gripende, framsynte og humanistiske tale fra filmen Diktatoren. Chaplins monolog og budskap har i senere tid nådd ut til et nytt og yngre publikum via sosiale medier.

  Læreplanmål

  Relevante fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk.

   Relevante utdrag er sakset fra udir.no, og følgende læreplaner.

   Læreplan i norsk
   Kompetansemål etter 10. årstrinn
   Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige
   • tekster
   • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre
   • tolkende opplesing og dramatisering
   • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
   • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og
   • formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
   • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

   Språk, litteratur og kultur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
   • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
   • gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og
   • tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
   • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og
   • reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

   Læreplan i engelsk
   Kompetansemål etter 10. årstrinn
   Språklæring, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne
   • ferdigheter i engelsk
   • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring

   Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet
   • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
   • lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
   • uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
   • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
   • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill

   Skriftlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
   • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon 

   Kultur, samfunn og litteratur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
   • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
   • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
   • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
   • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

   Læreplan i samfunnsfag
   Kompetansemål etter 10. årstrinn
   Utforskaren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
   • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
   • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
   • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
   • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar
   • og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og
   • konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
   • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

   Historie, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
   • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
   • gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
   • gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg
   • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
   • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

   Samfunnskunnskap, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
   • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

   Læreplan i kunst og håndverk
   Etter 10. årstrinn
   Visuell kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film,
   • nettsteder og dataspill

   Kunst, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
   • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
   • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

   Om utøvere og produsenter

   • Arrangert av: Lørenskog kommune

   Om kunstner / utøver / gruppe

   KORT OM NICK HEGREBERG


   Manusforfatter. Har skrevet manus til kortfilmene ”Baluba Runa”, ”Pioneren” og ”Gass”, i
   tillegg til spillefilmen ”De Tøffeste Gutta”. Utvikler for tiden manuset til spillefilmen for
   barn, ”Maya”, samt teaterstykket ”Nordsjøen”.


   Han har gjennomført mer enn 700 forestillinger for den kulturelle skolesekken i årene 2008
   – 2017. Skoleåret 2017/2018 turnerte han med Chaplin forestillingen i Rogaland.
   Tidligere har han turnert for fylker og kommuner i Rogaland, Hordaland, Oppland,
   Hedmark, Vest Agder, Nord-Trøndelag og Aust Agder.

   Forestillingene har alle vært tuftet på læring gjennom løye, og han har turnert for barn og ungdom i alderen 6–19 år.

   I tillegg til Chaplinproduksjonen, har han tidligere turnert med skriveworkshopene ”Se film, skriv bedre” og
   ”miniMANUS”, samt med filmforestillingen ”Baluba Runa”. Alle fire forestillinger er
   utviklet av Hegreberg, og omhandler film, manusarbeid, historiefortelling, filmhistorie og/eller
   kreativitet.